Neko Ekologisk 1 – NPK 10-3-1 pellets

Neko Ekologisk 1 – NPK 10-3-1 pellets

Neko organisk gödsel 1 är ett organiskt gödselmedel – för gödsling av åkrar, grönsaker och gräsmattor.

Paketstorlek 750 kg

NEKO EKOLOGISK 1 – NPK 10-3-1 Ca 4

Kött och benpulver. Pellets 4 mm.
Åker, öppen mark, höstgrödor, gräs.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • organiskt material av animaliskt ursprung
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödningsmedel
  • applicering i samband med vårsådd/bearbetning.
  • blandad sådd – gödningsmedel för användning av växten så snart tillväxten börjar
  • hög kvävehalt i förhållande till fosfor – årlig användning är möjlig
    – fosforhalten blir inte för hög
  • gödseldjup ca 4-8 cm.

Användningsvolymer påverkas av t.ex. odlingsväxt,
jord/växtmedium sammansättning och näringsstatus.

Öppen mark ca 500-1000 kg / ha / år
Höstsäd ca 300 kg / ha

Råmaterial

Kött och benpulver

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 10
Organiskt kväve 10
Fosfor P 2,6
Kalium K 1,0
Kalcium Ca 4,4
Zink Zn 0,11
Bor B 0,02
Mangan Mn 0,02
Organiskt material 100 %