Neko Ekologisk 2 – NPK 9-3-4 pellets

Neko Ekologisk 2 – NPK 9-3-4 pellets

Organisk gödsel för åkergödsling, grönsaksjordar och gräsmattor, speciellt för kaliumkrävande växter eller lågkaliumjordar.

Typnamn Organiskt gödselmedel av animaliskt ursprung

Paketstorlek 750 kg

 

NEKO EKOLOGISK 2 – NPK 9-3-4 Ca4 S2

Kött- och benpulver, kaliumsulfat. Pellets 4 mm.
Åker, öppen mark, gräs.

Egenskaper

  • gödselmedel lämpligt för ekologisk produktion
  • organiskt material av animaliskt och vegetabiliskt ursprung
  • ökar aktiviteten hos små djur i jorden – förbättrar jordens struktur
  • permanent gödningsmedel
  • applicering i samband med vårsådd/bearbetning.
  • blandad sådd – gödningsmedel för användning av växten så snart tillväxten börjar
  • hög kvävehalt i förhållande till fosfor – årlig användning är möjlig
    – fosforhalten blir inte för hög
  • gödseldjup ca 4-8 cm.

Användningsvolymer påverkas av t.ex.
odlingsväxt, jord/växtmedium sammansättning och näringsstatus.

Öppen mark ca 500-1000 kg / ha / år
Höstsäd ca 300 kg / ha

Produktbeskrivning Neko Luomu 750kg NPK 9-3-4

Produktbeskrivning Neko Luomu 25kg NPK 9-3-4

Råmaterial

Kött- och benpulver, kaliumsulfat

Sammansättning i viktprocent

Totalt kväve N 8,8 Organiskt kväve 8,8 Fosfor P 2,5 Kalium K 3,6
Kalcium Ca 3,9 Magnesium Mg 0,2 Svavel S 2,4 Järn Fe 1700mg/kg
Zink Zn 105 mg/kg Bor B 22 mg /kg 26 mg/kg Mangan Mn