Neko Svavelgödsel -lösning

Neko Svavelgödsel -lösning

För att korrigera svavelbrist hos åker- och trädgårdsväxter. Lämplig för ekologisk produktion.

Paketstorlek 10 l Försäljningsparti 1 st, 75 st

NEKO SVAVELGÖDSEL S 800 g/l

Svavelgödsel för växter.

Svavelupptaget hos växter är svagt på sura, lätta och sandiga jordar med låg humushalt och täta jordar. Brist kan ses som grå/gul marmorering på unga blad, hämmad tillväxt, ljusgula blommor, försenad mognad och minskad oljehalt i oljeväxter.

Lämplig för ekologisk produktion.

Skall endast användas för det identifierade behovet.

nvänds för att korrigera svavelbrist hos åker- och trädgårdsväxter

Vid sprutning 3 l – 10 l / ha / min. 300 l vatten. Återinjektion efter 10-14 dagar vid måttlig och svår näringsbrist.

Neko Rikkilannoite är kompatibel med de flesta växtskyddsmedel. Bör inte användas tillsammans med mineraloljeprodukter.

Eftersom kompatibiliteten för alla använda ämnen i praktiken inte har testats, är det användbart att testa ämnenas lämplighet i samma blandning med små mängder. Vid blandning med konstgödsel och växtskyddsmedel, fyll sprutan till 2/3 med vatten och tillsätt de olika produkterna separat. Tillsätt Neko Rikkilanoite sist under konstant omrörning.

Risk för korrosionsskador vid kontakt med hud och ögon. Vid hantering av svavelgödsel, använd skyddshandskar, skyddskläder, ansikts- och ögonskydd och andningsskydd vid sprutning. Svavelgödsel som har kommit i kontakt med hud och ögon ska sköljas med mycket vatten.

Näringsämnen

Rikki (S)56 % 800 g/l

Specifik vikt 1,43 kg/l

ph 6-8

färg ljusgul