Oy Neko Ab:s sekretesspolicy

Registrator

Oy Neko Ab (0146781-7).

Kontaktperson för registerärenden är:
Aimo Naapuri
Oy Neko Ab
Kiiliäinen 12, 13430 Tavastehus
+358 (0)50 087 7745
neko@neko.fi

Syfte med personuppgiftsbehandling

Personuppgifter behandlas för att hantera och hantera ärenden relaterade till kundrelationen (erbjudande, försäljning, leverans och fakturering av produkter och tjänster, samt hantering av eventuella supportförfrågningar och klagomål).

Information kommer inte att lämnas ut till utomstående.

Personuppgiftsgrupper som ska behandlas

  • Personens grundläggande uppgifter och kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, arbetsgivare och jobbfunktion)
  • Beställnings- och faktureringsinformation (kontakt-, fakturerings- och leveransinformation, beställda produkter och använd betalningsmetod)

Regelbundna informationskällor

Personuppgifter samlas in från de registrerade själva.

Lagringsperiod för personuppgifter

Uppgifter lagras så länge och i den utsträckning det är nödvändigt i förhållande till det syfte för vilket personuppgifterna samlades in (t.ex. kundförhållande, erbjudna lösningar/tjänster, prenumeration på nyhetsbrev).

Data lagras som minimum under den period som anges i lag.

Information lämnas inte ut till tredje part. Uppgifter kan dock lämnas ut i enlighet med myndigheternas lagstadgade begäran om utlämnande av uppgifter.

Dataöverföring utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs i princip inte utanför EU eller EES.

Leveransen av vissa produkter och tjänster kräver att data överförs utanför EU, dessa tjänster inkluderar:

  • Webbplatsanalys: Google Analytics (USA)

Principer för registerskydd

Databaserna som innehåller personuppgifter finns på en server som hålls i låst tillstånd, som endast utsedda och behöriga personer har tillgång till på grund av sina uppgifter. Servern är skyddad av en lämplig brandvägg och tekniskt skydd.

Tillgång till databaser och system är endast möjlig med separat utfärdade personliga användar-ID och lösenord. Registraren har begränsade åtkomsträttigheter och behörigheter till informationssystem och andra lagringsplattformar på ett sådant sätt att uppgifterna endast kan ses och behandlas av de personer som är nödvändiga för deras lagliga behandling.

Registrarens anställda och andra personer är bundna av ett särskilt avtal att iaktta tystnadsplikt och att hemlighålla den information de får i samband med behandling av personuppgifter.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:

  • Insynsrätt: den registrerade har rätt att ta del av uppgifterna om den registrerade och kräva rättelse och komplettering av eventuella fel.
  • Rätt att invända: den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av uppgifter om uppgifterna har behandlats olagligt eller utan tillstånd.
  • Rätt till radering: den registrerade har rätt att begära radering av personuppgifter som rör den registrerade i den mån de inte var nödvändiga för den personuppgiftsansvariges uppgifter.
  • Rätt till överföring: den registrerade har rätt att få överförbara personuppgifter om honom/henne i en maskinöverlåtbar form för att levereras till en annan personuppgiftsansvarig, om uppgifterna överförs med stöd av dataskyddslagstiftningen.
  • Överklaganderätt: Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om den registrerade anser att den personuppgiftsansvarige har brutit mot gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Cookies

Webbplatsen använder följande cookies:

CookieBeskrivning/SyfteTTL
moove_gdpr_popupGDPR Cookie Compliance: lagrar användarens cookieinställningar.Session
_gat_*Google: Konfigurera Google Analytics.1 minut
_gcl_auGoogle: Användarspårning.
_gaGoogle: anpassning av användare.2 år
_för_*Google: anpassning av användare.2 år
_gidGoogle: anpassning av användare.24 timmar
wordpress_test_cookieWebbplats: testar cookiesSession
pll_languageWebbplats: Sparar användarens språkval